Koninklijke Turnkring Boom vzw. RPR Antwerpen 0408.519.656 Gasstraat 23, 2850 Boom

KONINKLIJKE TURNKRING BOOM
v.z.w.
Gasstraat 23 2850 Boom
GSM : 0470 07 44 02
http://www.turnkringboom.be
info@turnkringboom.be

Erevoorzitster: Mevr. Alice Guilmin
Gesticht op 23 augustus 1874.


Privacyverklaring

1. Algemeen

De Koninklijke Turnkring Boom hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.


Koninklijke Turnkring Boom houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR)


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

    - Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type  

      persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
    - Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze

      worden verwerkt.
    - Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
    - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens

      gewaarborgd is.
    - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor  

      ze zijn verstrekt.
    - Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en

      deze willen respecteren.


Als Koninklijk Turnkring Boom zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens, indien je na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


KONINKLIJKE TURNKRING BOOM
Zetel : Gasstraat 23 te 2850 Boom
e-mailadres : info@turnkringboom.be


1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Je persoonsgegevens worden door Koninklijke Turnkring Boom verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

    - Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Koninklijke Turnkring Boom (uitvoering overeenkomst)
    - Het versturen van uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
    - Het bekomen van subsidieëring door de overheid (wettelijke verplichting)


1.2 Welke gegevens verwerken wij ?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

    - Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
    - Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid : identiteitskaartnummer
    - Rijksregisternummer
    - Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit


1.3 Wie verwerkt de gegevens ?
De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties :
    - Vlaamse overheid (sport Vlaanderen)
    - Organisatoren van de gewestwedstrijden (VGL Niel, WIK Hemiksem, SJB Hemiksem, Volharding Boom, Crea Schelle)


1.4 Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van derde partij (verwerker) voor :
    - Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
    - Het verzorgen van IT-infrastructuur (oa IT-netwerk....)
    - Het verzorgen en verspreiden van uitnodigingen


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.


Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.


Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bijv. In het kader van politioneel of gerechtelijk onderzoek.


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


1.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.


1.6 Bewaartermijn

Koninklijk Turnkring Boom bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Koninklijke Turnkring Boom verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik.


1.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

    - Alle personen die namens Koninklijke Turnkring Boom van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan  

      geheimhouding daarvan.
    - We hanteren een gebruiksnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
    - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
    - We testen en evolueren regelmatig onze maatregelen.
    - Onze medewerkers zijn geinformeerd ver het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


1.8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van je persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


1.9 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

 
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


1.10 Wijziging privacyverklaring

Koninklijke Turnkring Boom kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 18/10/2018.